Beschrijving van het project:

Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P),  december 2008.

Tijdens dit onderzoek zijn goed geconserveerde archeologische resten uit de Late Middeleeuwen aangetroffen. Deze resten dateren uit de eerste ontginning van het gebied (10de-13de eeuw).

Er is een restant van een akkerlaag aangetroffen, alsmede een relatief groot aantal kuilen en greppels. Het aangetroffen vondstmateriaal uit deze periode bestaat uit voornamelijk handgevormd aardewerk. Hier zijn 45 fragmenten van gevonden, merendeels bestaande uit fragmenten kogelpot en grijs aardewerk uit de 12de-13de eeuw, al dan niet met ‘besenstrich’ versierd. Van een aantal fragmenten kon worden vastgesteld dat het van een handgevormde pot was met gedraaide rand. Er is ook één fragment gevonden van een oudere kogelpot met steengruis magering, daterend uit de 10de-12de eeuw. Naast het handgevormd aardewerk werden ook fragmenten huttenleem, dierlijk botmateriaal en natuursteen (waarvan een fragment maalsteen) gevonden.

Gezien de hoeveelheid aangetroffen sporen en vondsten uit deze periode, het gevarieerde vondstenspectrum, de relatief geringe fragmentatiegraad en de aanwezigheid van concentraties huttenleem, ligt de proefsleuf vermoedelijk binnen of zeer dichtbij een middeleeuwse nederzetting. Mogelijk is dit een van de eerste ontginningsboerderijen.
Deze vindplaats is als behoudenswaardig gewaardeerd.

Verder heeft het onderzoek aangetoond dat er op deze locatie ook sprake is van archeologische resten uit de Nieuwe Tijd. Het gaat om één kuil, één greppel en een restant van een grotendeels in de recente bouwvoor opgenomen bouwvoor uit de Nieuwe Tijd. Het vondstmateriaal uit deze periode bestaat uit met name aardewerk, in de vorm van faïence, majolica, roodbakkend aardewerk, en witbakkend aardewerk. Eén van deze scherven witbakkend aardewerk komt mogelijk uit Saintonge (Frankrijk) en is te dateren in de 16e-17e eeuw. Op het platteland van Noord-Holland is Saintonge aardewerk tot op heden een zeer zeldzame vondstcategorie. Het overige vondstmateriaal uit de Nieuwe Tijd betreft mortel, baksteen, natuursteen en dierlijk bot

Save