In september 2020 heeft Hollandia een archeologisch proefsleuvenonderzoek en opgraving uitgevoerd op ‘Baza’ terrein in Heiloo. Hier zijn bewoningssporen aangetroffen vanaf de bronstijd. Behalve dat hier sprake is van de randzone van een nederzetting uit de bronstijd is de hoeveelheid aardewerk opvallend hoog. Dit terrein waar mogelijk de tuintjes hebben gelegen direct buiten het erf is mogelijk ook gebruikt voor veldoventjes om potten te bakken. Bij de grootste schervenconcentratie werd een kleivloer gevonden en grote brokken verbrandde leem. De ligging van de vondsten wijst op een eerste oud oppervlak direct op het veenrestant. Naderhand zijn hierover meerdere lagen afgezet die waarschijnlijk door ploegen zijn bewerkt (akkerlagen). Pas veel later is over dit oude akkerland mogelijk zand gestoven en daarop kwam nog veel later een wegdek van de Krommelaan. Hier direct onder werd 13e eeuws aardewerk gevonden. Hieronder zijn enkele foto’s van aardewerkconcentraties die zijn blootgelegd en een videopname van het uitgraven van de mogelijke productieplaats (oventje) van aardewerk.