In Opperdoes heeft Hollandia in mei 2022 een archeologisch proefsleuvenonderzoek afgerond met een aantal spectaculaire bevindingen.

Het terrein is al eens grondig onderzocht in 2010 en ligt naast een gebied waar de ROB eerder ook een grootschalige opgraving heeft uitgevoerd. Hierbij zijn sporen gevonden uit de bronstijd (2100-800 v.Chr). In het huidige plangebied zijn archeologische resten gevonden uit de bronstijd, ijzertijd en middeleeuwen. Er zijn meerdere greppels, dwarssloten en brede (middeleeuwse) sloten aangetroffen, evenals als een aantal opvallende kringgreppels. In deze sporen is ook aardewerk en botmateriaal verzameld. De mooiste concentratie sporen zit hem altijd in het staartje van het onderzoek. Het betreft rijen en cirkels van (paal)kuilen uit de midden-bronstijd A (1800-1500 v.Chr). De rijen paalkuilen wijzen op de nabijheid van een mogelijke nederzetting, die in die periode bestond uit losstaande langgerekte houten boerderijen. Van deze boerderijen zijn alleen de diepere sporen zoals paalkuilen en greppels overgebleven. In de hoek van het onderzoeksgebied is als klap op de vuurpijl een complete palenkrans blootgelegd met een doorsnee van bijna 16 meter!Ook is rondom deze palenkrans bewerkt vuursteen en aardewerk aangetroffen.

Ter hoogte van werkput 9, 11-16 zijn de sporen grotendeels zeer goed bewaard gebleven en ook hier zullen sporen uit meerdere periodes liggen wat nu zonder opgraven nog niet valt te zeggen, maar de kuilenkransen en kringgreppels wijzen op de mogelijkheid dat hier de oudste sporen liggen van het gebied. Een hypothese van Roessingh in zijn proefschrift wijst op de mogelijke datering van dit soort rituele structuren zoals kuilenrijen en kuilenkransen (ooit palenrijen en palenkransen) in de midden bronstijd A. In het verleden zijn deze structuren nooit afdoende onderzocht en gedateerd. Hier ligt een enorme kans op archeologische kenniswinst. Kenniswinst over een deel van de Westfriese prehistorie waarover we nauwelijks iets weten, namelijk de ijzertijd (700-200 v. Chr.) en midden-bronsttijd A (1800-1500 v. Chr.).