In 2019 en 2020 heeft Hollandia een archeologisch proefsleuvenonderzoek en opgraving uitgevoerd aan de Celebesstraat. Hier zijn meerdere funderingen aangetroffen van  de Oliemolen ‘De Ram’ (1639-1874). Vanaf de zeventiende eeuw stond langs de dijk aaneengesloten bebouwing met daartussen de in 1639 gebouwde oliemolen De Ram. De molen is in 1874 gesloopt. De resterende zeventiende en achttiende eeuwse bebouwing verdween rond die tijd eveneens waarvoor in de negentiende eeuws de pakhuizen De Eem en de Lek in de plaats kwamen. Deze verbrandden in 1921 waarna de huidige bebouwing verrees. Ook zijn enkele schuren, waterkelders en tal van zware poeren zijn gedocumenteerd.